บริษัท ประกันภัย

16 May
บริษัท ประกันภัย

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (TSI Insurance) ก่อตั้งเมื่อปี 2485 โดยคำสั่งของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกในขณะนั้น ด้วยความห่วงใยที่มีต่อคนไทย ปัจจุบันเปิดให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันการขนส่งทางทะเล และประกันเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สัดส่วนการประกันภัย 75% ประกอบไปด้วยการประกันรถยนต์ทั้งแบบภาคบังคับและภาคสมัครใจ และ 25% ประกอบไปด้วยการประกันอัคคีภัย การประกันการขนส่งทางทะเล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

              สำหรับบริการประกันสำหรับลูกค้าบุคคลประกอบไปด้วย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยบ้านหรู ประกันภัยและคอนโด ส่วนประกันสำหรับลูกค้าองค์กรประกอบไปด้วย Solution เพื่อธุรกิจ SMEs Solution เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ทั้งนี้ TSI มีความมุ่งมั่นให้ประกันแต่ละประเภทตอบโจทย์และเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด

              “มอบความคุ้มครอง มอบความอุ่นใจ มอบความเป็นธรรม” เป็นอุดมการณ์ของ TSI ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านบริการประกันภัยเท่านั้น TSI ยังตอบเรื่องความใส่ใจดูแลลูกค้าเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นเพื่อนร่วมงานทางการค้า และเป็นเพื่อนร่วมคิด ช่องทางที่สามารถติดต่อ TSI ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุดคือ สายด่วน 1352 และช่องทางออนไลน์

ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยเกิดขึ้นมากมายเพื่อบริหารความเสี่ยงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในสังคม องค์ประกอบของการประกันประกอบไปด้วย 1. ผู้รับประกัน 2. ผู้เอาประกัน 3. ผู้รับผลประโยชน์ ความสำคัญของประกันภัยนั้น ได้แก่ การให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับผู้เอาประกัน ช่วยแบ่งเบาภาระทำให้สังคมอุ่นใจมากขึ้นในการช่วยลดอุบัติเหตุ อีกทั้งเบี้ยประกันที่ถูกสะสมไว้ยังจัดว่าเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในประเทศเพื่อนำไปกู้ยืมลงทุนทำธุรกิจ จะเห็นได้ว่าเกิดประโยชน์ทั้งกับผู้เอาประกันภัยเอง เศรษฐกิจและสังคม และภาคส่วนของธุรกิจด้วย

http://www.tsi.co.th/home

www.lhbank.co.th